Blogger Widgets

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Λυσία Υπέρ Μαντιθέου, 18 - 21Μετάφραση

[18] Λοιπόν, ποτέ ως τώρα δεν παραμέλησα καμιά από τις άλλες εκστρατείες και τη φύλαξη (φρουρίων), αλλά πάντα εκστράτευα με τους πρώτους και αποχωρούσα με τους τελευταίους. Κι όμως πρέπει να εξετάζετε με τέτοια κριτήρια αυτούς που πολιτεύονται με φιλοτιμία και με ευπρέπεια και όχι, αν κάποιος έχει μακριά μαλλιά, να τον μισείτε γι' αυτό το λόγο. Γιατί, τέτοιου είδους συνήθειες δε βλάπτουν ούτε τους απλούς πολίτες ούτε τις αρχές της πόλης, όμως από εκείνους θέλουν να διακινδυνεύουν εναντίον των εχθρών, όλοι εσείς γενικά ωφελείστε.
[19] Επομένως δεν αξίζει, κύριοι βουλευτές, ούτε να αγαπάτε ούτε να μισείτε κανέναν από την εξωτερική του εμφάνιση, αλλά να τον κρίνετε από τα έργα του. Γιατί πολλοί, αν και συζητούν χαμηλόφωνα και ντύνονται με ευπρέπεια, έχουν γίνει αίτιοι μεγάλων συμφορών, αντίθετα άλλοι, παρόλο που παραμελούν αυτά, έχουν προσφέρει σε σας πολλά και καλά.
[20] Έχω αντιληφθεί πια, κύριοι βουλευτές, ότι μερικοί αγανακτούν με μένα γι' αυτά, επειδή δηλαδή, αν και νεότερος, προσπάθησα να μιλήσω στην εκκλησία του δήμου. Εγώ, αρχικά αναγκάστηκα να εκφωνήσω λόγους για προσωπικές μου υποθέσεις, έπειτα όμως φαίνεται ότι έδειξα μεγαλύτερη φιλοδοξία από όση έπρεπε, από τη μια επειδή αναλογιζόμουν τους προγόνους ότι δεν είχαν σταματήσει καθόλου να ασχολούνται με τις υποθέσεις της πόλης

[21] και από την άλλη επειδή έβλεπα εσάς (γιατί πρέπει να λέω την αλήθεια) ότι είχατε τη γνώμη ότι μόνο τέτοιοι άνθρωποι είναι άξιοι για κάτι ·  ώστε, ποιος αν έβλεπε εσάς να έχετε αυτή τη γνώμη, δε θα παρακινούνταν να πράττει και να μιλάει για την πόλη;  Ακόμη, γιατί δυσανασχετούσατε εσείς με τέτοιους (ανθρώπους);  Γιατί, γι' αυτούς δεν είναι άλλοι οι κριτές, αλλά εσείς.

Φύλλο εργασίας
18 – 19
1.       Με ποιες ενέργειες εκπλήρωσε ο Μαντίθεος τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις;
2.      Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του πολίτη, σύμφωνα με τον Μαντίθεο;
3.      Η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να αποτελέσει σωστό κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη, κατά την άποψη του Μαντιθέου;
4.      Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο Μαντίθεος συμπεριλαμβάνει στα επιχειρήματά του και το θέμα της εξωτερικής του εμφάνισης;
5.      «στε οκ ξιον π’ ψεως, βουλή, οτε φιλεν οτε µισεν οδένα, λλ κ τν ργων σκοπεν» : Να εντοπίσετε την αντίθεση και να την αναλύσετε.
20 – 21
1.       Πού αποδίδει ο Μαντίθεος τη δυσαρέσκεια εναντίον του;
2.      Τι καθόριζε ο νόμος του Σόλωνα για το δικαίωμα της αγόρευσης στην Εκκλησία του Δήμου;
3.      «ναγκάσθην πρ τν μαυτο πραγμάτων δημηγορσαι» : Για ποιους λόγους μίλησε δημόσια ο Μαντίθεος (βλ. παρ. 10);
4.      Ποιο ρόλο έπαιξε η ενασχόληση των προγόνων με τα κοινά στη ζωή του Μαντιθέου;
5.      Με ποια ρητορική ερώτηση κλείνει τον λόγο του ο Μαντίθεος; Να σχολιάσετε τη σημασία της.

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο ΓυμνάσιοΜετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 02/10-01-2017 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο (άρθρο 3 του Π.Δ. 126/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017. Ως τρόπος δουλειάς στη σχολική τάξη, οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να αξιοποιούνται από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και για όλα τα μαθήματα. Τα θέματα, η μορφή (κείμενο πολυτροπικό ή μη, κατασκευή, καλλιτεχνική δημιουργία κ.λπ.) και η διαδικασία υλοποίησης αυτών των εργασιών επιλέγεται ελεύθερα από τον/την εκπαιδευτικό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μαθήματος, σε συνδυασμό με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών/τριών της συγκεκριμένης τάξης. Διευκρινίζεται ότι οι παρούσες Οδηγίες προτείνουν μια διαδικασία εκπόνησης Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) ειδικά για την περίπτωση που ο εκπαιδευτικός επιλέξει να αξιοποιήσει την Σ.Δ.Ε ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του δεύτερου τετραμήνου. 
Α. Γενική Περιγραφή
Η Συνθετική Δημιουργική Εργασία (Σ.Δ.Ε.) εκπονείται εναλλακτικά αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του δεύτερου τετραμήνου στα μαθήματα της ομάδας Β και ελέγχει την ικανότητα των μαθητών/τριών του Γυμνασίου:
να αξιοποιούν πληροφορίες από το σχολικό εγχειρίδιο και από άλλες έγκυρες πηγές με βάση συγκεκριμένα ερωτήματα, να τις συνθέτουν σε ενιαίο σύνολο προκειμένου να απαντήσουν σε συγκεκριμένο ζητούμενο και να παρουσιάζουν την απάντησή τους είτε με τη μορφή γραπτού κειμένου μικρής έκτασης είτε με τη μορφή αναρτώμενης παρουσίασης (poster), ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες. Πιο αναλυτικά μέσω των Σ.Δ.Ε. και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων, είναι δυνατό να αξιολογηθεί η ικανότητα των μαθητών/τριών να κατανοούν μια διδακτική ενότητα ενός γνωστικού αντικειμένου, να εντοπίζουν σε αυτήν χρήσιμες πληροφορίες για τη μελέτη του θέματος της εργασίας τους, να αναλύουν δεδομένα, να τα επεξεργάζονται κριτικά, να τα ερμηνεύουν, να συσχετίζουν γνωστές πληροφορίες με άλλες που τους δίνονται, προερχόμενες από ποικίλες πηγές ή πόρους, να συνδυάζουν ή να αντιπαραθέτουν δεδομένα και στη συνέχεια να τα συνθέτουν, ενδεχομένως υπό το πρίσμα της πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων ή της μεταφοράς τους σε ένα καινούριο πλαίσιο (π.χ. στις σημερινές συνθήκες ζωής, στην καθημερινότητα κ.ο.κ.), και τελικά να απαντούν σε ορισμένο ζητούμενο που θέτει η εργασία τους πάνω στην εξεταζόμενη ύλη. A1. Σκοπός Ως εναλλακτική επιλογή αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας, οι Σ.Δ.Ε. επιδιώκουν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός παιδαγωγικού πλαισίου, εντός του οποίου οι μαθητές/-τριες εμπλέκονται σε μια διανοητική δοκιμασία κατά την οποία σκέπτονται με δημιουργικό τρόπο, επινοούν και αναστοχάζονται.
A2. Μορφή (άρ. 3 παρ. 1, Γ εδ. γ)
Ως προς τη μορφή τους, οι Σ.Δ.Ε. μπορεί να είναι μικρής έκτασης κείμενα (300 λέξεων περίπου), απλά ή πολυτροπικά (μπορούν να περιέχουν και εικόνες, γραφήματα, πίνακες κ.ά), ή «αναρτώμενες παρουσιάσεις» (posters), τα οποία οι μαθητές/-τριες υποβάλλουν στον/στην εκπαιδευτικό ατομικά.
Β. Οργάνωση
Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να αναθέσουν Σ.Δ.Ε. σε κάποιο μάθημα/κάποια μαθήματά τους και σε κάποιο τμήμα/κάποια τμήματά τους πρέπει να έχουν κατά νου ότι η διαδικασία αξιολόγησης, σε οποιαδήποτε μορφή της, συναρτάται στενά με τη διδασκαλία και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αιφνιδιάζει τους/τις μαθητές/τριες. Συνεπώς, θα πρέπει να έχει προηγηθεί εξοικείωση των μαθητών/τριών σε τέτοιου τύπου εργασίες κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας εντός της τάξης. Επίσης, απαραίτητο είναι οι εκπαιδευτικοί στον σχεδιασμό τους να λάβουν υπόψη τον ευρύτερο προγραμματισμό τόσο των Σ.Δ.Ε. όσο και των γραπτών δοκιμασιών στο β΄ τετράμηνο ανά τμήμα, έτσι ώστε στη διάρκεια μιας σχολικής εβδομάδας να μην εμπλέκεται ένα τμήμα σε περισσότερες από τρεις (3) ωριαίες δοκιμασίες οποιασδήποτε μορφής αξιολόγησης (δηλαδή είτε 2η διδακτική ώρα της Σ.Δ.Ε. είτε ωριαία γραπτή δοκιμασία). Δεδομένου ότι αυτού του είδους η διαδικασία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στα Γυμνάσια, καλό είναι οι Διευθυντές/ντριες στα σχολεία να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που προκρίνουν την εκπόνηση Σ.Δ.Ε., προκειμένου να συζητούν δυσκολίες, να κάνουν προτάσεις σχετικά με τη διαδικασία και τα βήματα υλοποίησης των Σ.Δ.Ε. και να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές.

Β1. Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό
Κάθε μαθητής/-τρια είναι δυνατόν να κληθεί στο δεύτερο τετράμηνο να εκπονήσει τόσες Σ.Δ.Ε όσα είναι και τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ που διδάσκονται στην τάξη του/της. Ο/Η εκπαιδευτικός από την άλλη, ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα στα οποία επιλέγει να αναθέσει Σ.Δ.Ε., εμπλέκεται στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης τόσων εργασιών όσοι/-ες είναι και οι μαθητές/-τριές του στο/α αντίστοιχο/α τμήμα/τμήματα και μάθημα/μαθήματα.
Β2. Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.
Οι Σ.Δ.Ε. αντιστοιχούν σε προειδοποιημένες ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, ως εκ τούτου έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα, για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες (άρ. 3 παρ. 1, Β α).
Ωστόσο προτείνεται η ανάθεση των Σ.Δ.Ε. κατά τάξη να γίνεται με τρόπο διαβαθμισμένο για καθεμιά από τις τρεις τάξεις, ως εξής:
Τάξεις A΄ και Β΄: Περιεχόμενο διδακτικής/ών ενότητας/ων για την/τις οποία/ες έχουν διατεθεί μέχρι δύο (2) διδακτικές ώρες.
Τάξη Γ΄: Περιεχόμενο διδακτικής/ών ενότητας/ων για την/τις οποία/ες έχουν διατεθεί μέχρι τρεις (3) διδακτικές ώρες.
Οι συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες καθορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς με κριτήρια διδακτικά και παιδαγωγικά, όπως είναι, για παράδειγμα, η κεντρική σημασία ορισμένης ενότητας ενός διδακτικού αντικειμένου στη διδακτέα ύλη και η ανάγκη για βέλτιστη εμπέδωσή της, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών για ορισμένη ενότητα, το γεγονός ότι κάποια ενότητα προσφέρεται για πολυδιάστατη προσέγγιση, κ.ο.κ.
Ο χρόνος εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. επιλέγεται ελεύθερα από τον/την εκπαιδευτικό μέσα στο δεύτερο τετράμηνο του διδακτικού έτους.
Γ. Διαδικασία και διάρκεια εκπόνησης Η διαδικασία της εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. θα υλοποιηθεί συνολικά σε δύο διδακτικές ώρες εκ των οποίων η 1η αφορά την προετοιμασία και η 2η τη σύνταξή της. Η ανατροφοδότηση δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό στους/στις μαθητές/τριες σε επόμενη διδακτική ώρα, στην οποία μπορεί να γίνουν και παρουσιάσεις των εργασιών όσων μαθητών/τριών το επιθυμούν. 1η διδακτική ώρα: Προπαρασκευή
Ο/Η εκπαιδευτικός μετά την ανακεφαλαίωση στο συγκεκριμένο τμήμα της διδαχθείσας ύλης στο οποίο έχει επιλέξει να εντάξει τη Σ.Δ.Ε. δίνει σε κάθε μαθητή/-τρια αφενός το Παράρτημα 1, που παρουσιάζει τη δομή και των δυο τύπων ΣΔΕ (Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση/«poster») και τον τρόπο βιβλιογραφικής καταχώρισης των πηγών (σχολικό εγχειρίδιο και συμπληρωματικό υλικό) και αφετέρου το Παράρτημα 2 για τις Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. με τα οποία θα αξιολογηθεί η εργασία τους.
Αφού δοθούν διευκρινίσεις για τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει συμπληρωματικό υλικό στους/στις μαθητές/-τριες, που μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα κείμενα μικρής έκτασης, απλά/συνεχή, μη συνεχή (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα κ.λπ.) ή μεικτά, προερχόμενα από το διδακτικό εγχειρίδιο ή έγκριτες πηγές. Το συμπληρωματικό υλικό το επιλέγει ο/η εκπαιδευτικός κατά την κρίση του/της. Οι μαθητές/τριες το επεξεργάζονται συνεργαζόμενοι/ες σε ομάδες. Μελετούν το υλικό τους, το συζητούν, λύνουν απορίες, ώστε να προετοιμαστούν για να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα που θα τους δοθεί τη 2η διδακτική ώρα.

Τέλος, ενημερώνονται ότι την επόμενη προκαθορισμένη 2η ώρα εκπόνησης της ατομικής τους Σ.Δ.Ε πρέπει να φέρουν μαζί τους στην τάξη τις οδηγίες και το συμπληρωματικό υλικό. Στην περίπτωση που επιλέξουν τον τύπο της Αναρτώμενης Παρουσίασης/«poster», πρέπει να φέρουν επιπλέον κάποια υλικά που ενδεχομένως κρίνονται απαραίτητα για την κατασκευή της (π.χ. χαρτί, ψαλίδι, κόλλα, χρώματα, φωτογραφίες/εικόνες κ.λπ.).
2η διδακτική ώρα: Σύνθεση
Στη διάρκεια της 2ης διδακτικής ώρας οι μαθητές/-τριες: Παραλαμβάνουν από τον/την εκπαιδευτικό το συγκεκριμένο προς διερεύνηση ερώτημα/θέμα της Σ.Δ.Ε., καθώς και τυχόν επιμέρους ερωτήσεις που το εξειδικεύουν. Έχοντας επιλέξει τον έναν από τους δύο τύπους της Σ.Δ.Ε. (Κείμενο/Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση/«poster»), συντάσσουν την εργασία τους εργαζόμενοι πλέον ατομικά και την παραδίδουν στο τέλος της ώρας.
Για τη διευκόλυνση των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει επιμέρους ερωτήσεις, οι οποίες κατευθύνουν τους/τις μαθητές/τριες στην επεξεργασία του υπό διερεύνηση ερωτήματος/θέματος. Ενδεικτικά οι μαθητές/τριες θα μπορούσαν να κληθούν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
1. Να εντοπίσουν στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου και του συμπληρωματικού υλικού τις πληροφορίες/γνώσεις που σχετίζονται με το ερώτημα/θέμα.
2. Να συνδέσουν λογικά τις παραπάνω πληροφορίες/γνώσεις και να προχωρήσουν στην ερμηνεία των παραγόμενων νοημάτων.
3. Να προβληματιστούν για την πρακτική εφαρμογή των πληροφοριών/γνώσεων ή για τη μεταφορά τους σε ένα νέο πλαίσιο (π.χ. στην καθημερινότητα, στις σημερινές συνθήκες κ.ο.κ.).
3η διδακτική ώρα: Ανατροφοδότηση και προαιρετική παρουσίαση εργασιών
Μετά τη διόρθωση των Σ.Δ.Ε. από τους/τις εκπαιδευτικούς, είναι δυνατόν να διατεθεί μία επιπλέον διδακτική ώρα, ώστε οι μαθητές/-τριες να παρουσιάσουν τις διορθωμένες εργασίες τους στην τάξη, εφόσον το επιθυμούν. Όπως ειπώθηκε και εισαγωγικά, καλό είναι η Σ.Δ.Ε. να μην αξιοποιείται μόνο ως εναλλακτική διαδικασία αξιολόγησης αλλά να χρησιμοποιείται ως πρακτική στη διδασκαλία και τα αποτελέσματα της δουλειάς των μαθητών/τριών να εντάσσονται στη μαθησιακή διαδικασία κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού. Δ. Αξιολόγηση
Οι Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες (Σ.Δ.Ε.) του Γυμνασίου προσμετρώνται στη βαθμολογία από τον/την οικείο/-α εκπαιδευτικό όπως μια προειδοποιημένη ωριαία γραπτή δοκιμασία και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το Β΄ τετράμηνο, κατά το οποίο και κατατίθενται. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησής τους από τους/τις εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα για την καθοδήγηση των μαθητών/τριών στη βέλτιστη διαμόρφωση της παραδοτέας εργασίας τους προτείνονται κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (βλ. Παράρτημα 2). Οι πίνακες του Παραρτήματος αναφέρονται στους δύο τύπους των Σ.Δ.Ε. (κείμενο ή «poster») και είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτικοί.
Σημειώνεται ότι
α) οι Σχ. Σύμβουλοι θα ενημερωθούν στις 20/1/2017 (ώστε να υποστηρίξουν κατάλληλα τις σχολικές μονάδες) σχετικά με την προτεινόμενη διαδικασία εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.,
η οποία θα αποτιμηθεί από το ΙΕΠ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές.
β) στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ θα αναρτηθούν παραδείγματα θεμάτων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παράρτημα 1: Οδηγίες σύνταξης της Γραπτής Αναφοράς και της Αναρτώμενης Παρουσίασης/«poster» και οδηγίες για τη βιβλιογραφική καταχώριση
Παράρτημα 2: Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. (για τη Γραπτή Αναφορά και την Αναρτώμενη Παρουσίαση/«poster»)Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

"Αν", Rudyard Kipling


Αν να κρατάς καλά μπορείς
το λογικό σου, όταν τριγύρω σου όλοι
τάχουν χαμένα και σ’ εσέ
της ταραχής των ρίχνουν την αιτία.
Αν να εμπιστεύεσαι μπορείς
τον ίδιο τον εαυτό σου, όταν ο κόσμος
δεν σε πιστεύει κι αν μπορείς
να του σχωρνάς αυτή τη δυσπιστία.
Να περιμένεις αν μπορείς
δίχως να χάνεις την υπομονή σου.
Κι αν άλλοι σε συκοφαντούν,
να μην καταδεχθείς ποτέ το ψέμα,
κι αν σε μισούν, εσύ ποτέ
σε μίσος ταπεινό να μην ξεπέσεις,
μα να μην κάνεις τον καλό
ή τον πολύ σοφό στα λόγια.

Αν να ονειρεύεσαι μπορείς,
και να μην είσαι δούλος των ονείρων
αν να στοχάζεσαι μπορείς,
δίχως να γίνει ο στοχασμός σκοπός σου,
αν ν’ αντικρίζεις σου βαστά
το θρίαμβο και τη συμφορά παρόμοια
κι όμοια να φέρνεσαι σ’ αυτούς
τους δυο τυραννικούς απατεώνες,
αν σου βαστά η ψυχή ν’ ακούς
όποιαν αλήθεια εσύ είχες ειπωμένη,
παραλλαγμένη απ’ τους κακούς,
για νάναι για τους άμυαλους παγίδα,
ή συντριμμένα να θωρείς
όσα σου έχουν ρουφήξει τη ζωή σου
και πάλι να ξαναρχινάς
να χτίζεις μ’ εργαλεία πούναι φθαρμένα.

Αν όσα απόχτησες μπορείς
σ’ ένα σωρό μαζί να τα μαζέψεις
και δίχως φόβο, μονομιάς
κορόνα ή γράμματα όλα να τα παίξεις
και να τα χάσεις και απ’ αρχής,
ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι
και να μη βγάλεις και μιλιά
ποτέ γι’ αυτόν τον ξαφνικό χαμό σου.
Αν νεύρα και καρδιά μπορείς
και σπλάχνα και μυαλό και όλα να τα
σφίξεις
να σε δουλέψουν ξαναρχής,
κι ας είναι από πολύ καιρό σωσμένα
και να κρατιέσαι πάντα ορθός,
όταν δε σούχει τίποτε απομείνει
παρά μονάχα η θέληση,
κράζοντας σ’ όλα αυτά: «ΒΑΣΤΑΤΕ».

Αν με τα πλήθη να μιλάς
μπορείς και να κρατάς την αρετή σου,
με βασιλιάδες να γυρνάς
δίχως απ’ τους μικρούς να ξεμακρύνεις.
Αν μήτε φίλοι, μήτ’ εχθροί
μπορούνε πια ποτέ να πειράξουν,
όλο τον κόσμο αν αγαπάς,
μα και ποτέ πάρα πολύ κανένα.
Αν του θυμού σου τις στιγμές
που φαίνεται αδυσώπητη η ψυχή σου,
μπορείς ν’ αφήσεις να διαβούν
την πρώτη ξαναβρίσκοντας γαλήνη,
δική σου θάναι τότε η Γη,
μ’ όσα και μ’ ότι απάνω της κι αν έχει
και κάτι ακόμα πιο πολύ:
Άνδρας αληθινός θάσαι παιδί μου.

μετάφραση : Κ. Βάρναλης

If,  Rudyard Kipling

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son!

πηγή φωτογραφίας : https://www.flickr.com/photos/mistydawns/8353422539/

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Αισιοδοξία...
"Χαρές και πλούτη κι αν χαθούν,
και τα βασίλεια κι όλα,
τίποτα δεν είναι σαν στητή,
μένει η ψυχή κι ολόρθη".


Διονύσιος Σολωμός
1η ώρα, βρέχει.
2η ώρα, ουράνιο τόξο.
3η ώρα, κερασιές.

Κουμποτά, Χαϊκού

 
Ο αχυρώνας κάηκε
τώρα μπορώ
να δω το φεγγάρι.

 Μασαχίντε, ΧαϊκούΚυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Γεώργιος Δροσίνης, Η μυγδαλιά

Almond Blossom, Vincent van Gogh (1853 - 1890)

Εκούνησε την ανθισμένη μυγδαλιά
     Με τα χεράκια της
Κι εγέμισ’ από άνθη η πλάτη η αγκαλιά,
     Και τα μαλλάκια της.
Αχ! χιονισμένη σαν την είδα την τρελλή
     Γλυκά τη φίλησα,
Της τίναξα τα άνθη απ’ την κεφαλή
     Κι έτσι της μίλησα:

―Τρελλή, να φέρης ’ς τα μαλλιά σου τη χιονιά
     Τι τόσο βιάζεσαι;
Μόνη της θε ναρθή η βαρυχειμωνιά
     Δεν το στοχάζεσαι;

Του κάκου τότε θα θυμάσαι τα παληά
     Τα παιγνιδάκια σου,
Κοντή γρηούλα με τα κάτασπρα μαλλιά
     Και τα γυαλάκια σου!

Η μυγδαλιά. Ιστοί αράχνης. Aθήναι, 1880. 80-81.Νημερτής, Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πατρών


Η Νημερτής είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο, που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Λειτουργεί κυρίως ως η συλλογή για τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, αλλά φιλοξενεί και άλλου τύπου υλικό, όπως είναι οι τεχνικές αναφορές των ερευνητών του Πανεπιστημίου, οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ, οι δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ, κλπ.

eκπ@ιδευτικός κύκλος


Ο eκπ@ιδευτικός κύκλος είναι ένα τετραμηνιαίο, επιστημονικό, εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς και έχει στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Παρέχει άμεση και ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.
Τα θεματικά πεδία του περιοδικού είναι: η Γενική, Τεχνολογική, Ειδική Εκπαίδευση, Θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, η χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία, η Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η Διά Βίου Μάθηση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς επίσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η Διαδικτυακή Μάθηση.